Fundacja Rozwoju Osobistego i Organizacji (FROiO)

jest organizacją non profit prowadzącą działalność gospodarczą.

FROiO specjalizuje się w działaniach diagnostycznych, edukacyjnych, doradczych i zarządczych związanych z rozwojem indywidualnym osób na różnych etapach życia i rozwojem organizacji.

 1. Zakres działania FROiO to:
 • Wspieranie rozwoju organizacji z uwzględnieniem rozwoju kapitału ludzkiego.
 • Wspieranie osób w procesie samorealizacji i w rozwoju osobistym ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji uczenia się przez całe życie.
 • Wspieranie procesów edukacyjno-wychowawczych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Szerzenie idei i wspieranie ochrony zdrowia osób na różnych etapach życia.

Fundacja realizuje w/w cele min. poprzez:

 • Realizację działań o charakterze diagnostycznym, doradczym, strategicznym i zarządczym.
 • Badanie opinii publicznej, badania pilotażowe, marketingowe.
 • Prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne.
 • Prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych, psychoedukacyjnych, szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego osób, grup i instytucji.
 • Realizację działań informacyjnych i upowszechniających m.in. poprzez organizację akcji społecznych, konferencji, seminariów, konkursów, udział w targach, działalność wydawniczą, itp.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form zagospodarowania czasu wolnego.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie głownych obszarów działalności Fundacji.